Các Công Ty Thành Viên

Các công ty thành viên

1. Công ty CP Tập đoàn Hưng Hải
2. Công ty TNHH Xây dựng Hưng Hải
3. Công ty CP xây dựng và đầu tư Đông Á
4. Công ty CP Thương mại và Đầu tư xây dựng Hưng Hải
5. Công ty CP tư vấn và thiết kế Miền Bắc
6. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khoáng sản Hà Nội
7. Công ty CP Xăng Dầu Lai Châu.
8. Công ty CP Đầu tư xây dựng Thành Hưng
9. Công ty CP Tư vấn và phát triển Năng lượng (EDC)
10. Công ty CP Đầu tư xây dựng Năng lượng Việt Nam
11. Công ty CP Năng lượng Tây Bắc
12. Công ty CP PDCI
13. Công ty CP Thủy điện Pac Ma
14. Công ty CP Thủy điện Nam Cum
15. Công ty CP Phát triển Năng lượng Muong Te