PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN

Tập đoàn tiếp tục đầu tư và phát triển các cụm Thủy điện. Trong đó, một vài dự án sẽ tiến hành phát điện trong năm sau. Bảng chi tiết thời điểm phát điện như sau: